სდფგსდფგსდფ

სდფგსდფგსდფგსდფ

Advertisements

მოტყუებული საზოგადოება და 85 ულუკმაპუროდ დარჩენილი რკინიგზელი

2014 წლის ოქტომბრიდან, სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-მ საკონსულტაციო კომპანია ,,სინერჯი ჯგუფთან“ ერთად, ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარებაზე მუშაობა დაიწყო. პროექტის მიზანი იყო ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება, რომელიც უკეთ უპასუხებდა საქართველოს რკინიგზის წინაშე მდგარ პრიორიტეტებს და არსებული თანამშრომლების რესურსების უფრო ეფექტურად გამოიყენებას.gant statiistvis

სახელმწიფოს 100%_იანი წილის მქონე სააქციო საზოგადოება  ,,საქართველოს რკინიგზა“ ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია.  კომპანიაში 13 000 ადამიანი მუშაობს და მათი საშუალო ხელფასი 600 ლარს შეადგენს.

ბუნებრივია, დაწყებული რესტრუქტურიზაციის პროცესში, ,,რკინიგზელთა ახალ პროფესიულ კავშირმა“ კადრების შემცირების საფრთხე დაინახა და ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია ჯერ კიდევ 2014 წელს მიაწოდა.

2015 წლის აპრილში, საკონსულტაციო კომპანია ,,სინერჯი ჯგუფმა“ და ,,საქართველოს რკინიგზამ“  პროექტზე მუშაობა დაასრულა, აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთობლივი  პრესკონფერენციაც გამართა და რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყო.

პრესკონფერენციაზე გაჟღერებული ინფორმაცია, რომელიც რკინიგზაში საკადრო და სახელფასო შემცირებას გამორიცხავდა, საბოლოო ჯამში ტყუილი აღმოჩნდა.

საქართველოს რკინიგზია მიერ პროფკავშირებისთვის გაგზავნილ შეტყობინებაში ვკითხულობთ:

,, როგორც თქვენთვის ცნობილია,  სს ,,საქართველოს რკინიგზასა“ და საკონსულტაციო კომპანია ,, სინერჯი 12190930_1093182720699420_5463128141183817139_nჯგუფის“ მიერ შემუშავებულია საქართველოს რკინიგზის ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის მოდელი და მიმდინარეობს რესტრუქტურიზაცია/რეორგანიზაცია…

ფილიალ ,,საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის მიერ დაგეგმილია ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელება ახალ სტრუქტურის შესაბამისად. რეორგანიზაციის შედეგად ფილიალში გაუქმდება 85 საშტატო ერთეული…“

აღნიშნული ინფორმაცია, აშკარად წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს რკინიგზის მიერ პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციასთან, რომელშიც ვკითხულობთ:

,, … ახალი სტრუქტურა გულისხმობს არსებული ადამიანური რესურსების ისე გადანაწილებას, რომ ერთის მხრივ, ორგანიზაციამ მათი პოტენციალის უკეთ რეალიზება მოახდინოს და მეორეს მხრივ, რკინიგზის წინაშე მდგარი ამოცანები კიდევ უფრო მაღალი ხარისხით გადაწყდეს”, – განაცხადა ირაკლი ტიტვნიძემ. მისი თქმით, ეს სტრუქტურული ცვლილებები არ ეხება ქვედა რგოლის ერთეულებს, კერძოდ სამმართველოს, რეგიონების, სადგურების, ვაგზლების, დეპოების სტრუქტურებს. ფინანსური დირექტორის ინფორმაციით, რკინიგზის მენეჯმენტის მოთხოვნით ახალი სტრუქტურა არ ითვალისწინებს კადრების შემცირებასა და ხელფასების ცვლილებას.“  – IPN.GE

85 რკინიგზელს  სრულიად მოულოდნელად, 2015 წლის 31 ივლისიდან სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ შეტყობინება,  საქართველოს ფოტის მეშვეობით, საცხოვრებელ მისამართზე ჩაბარდა.  მათ უმრავლესობამ, 12191406_1093192174031808_5531446954653065481_nიურიდიული კონსულტაციის მისაღებად ,,საქართველოს რკინიგზელთა ახალ პროფესიულ კავშირს“ მიმართეს.

პროფკავშირებმა, შრომის კოდექსით დადგენილ ვადებში, დამსაქმებელს სამსახურიდან განთავისუფლების მიზეზის დასაბუთება მოსთხოვა, რის პასუხადაც საქართველოს რკინიგზამ შემდეგი შინაარსის წერილობითი პასუხი გაგვცა:

,,განვმარტავთ, რომ ინფრასტრუქტურის ფილიალის ახალი ორგანიზაციულ-სტრუქტურული მოდელი შემუშავებულია საკონსულტაციო კომპანია ,,სინერჯი ჯგუფსა“ და ,,საქართველოს რკინიგზის“ მიერ ერთობლივად.  შრომითი ხელშეკრულება შეწყდა საქართველოს შრომის კოდექსის 37_ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ა“ პუნქტის საფუძველზე.

აღნიშნული ნორმის თანახმად, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია ,,ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რომელებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას“

ბუნებრივია, მიღებული პასუხის შემდეგ, რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირმა სასამართლოს მიმართა, რისი საშუალებითაც შეეცდება განთავისუფლებული რკინიგზელების სამსახურში აღდგენას და განაცდური თვეების ანაზღაურებას. რკინიგზელების უფლებებს სასამართლოზე, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირისა და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიული სამსახური დაიცავს.

გარდა ამისა, საჭირო გახდა დამატებითი მტიკებულებების მოპოვება და დამსაქმებელის ორმაგი სტანდარტით მოქმედებაში მხილება.  მიზნის მისაღწევად, რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირმა საკონსულტაციო კომპანია ,,სინერჯი ჯგუფს“ წერილობით მომართა:

,,  … გამომდინარე იქედან, რომ კარგად მოგვეხსენება თქვენი კომპანიის მუშაობის პრინციპი და არაერთგზის მოსმენილი გვაქვს ,,სინერჯი ჯგუფის“ მიზნები და ამოცანები, ვვარაუდობთ, რომ ,,საქართველოს რკინიგზა“ არაკეთილსინდისიერად იყენებს თქვენსს სახელსა და საქმიან რეპუტაციას.

გამომდინარე აქედან, მოგმართავთ თხოვნით, არაუგვიანეს სასამართლო სხდომის გამართვამდე (29 ოქტომბერი) მოგვაწოდოთ ,,სინერჯი ჯგუფის“ პოზიცია შემდეგ საკითხებზე:

  1. ითვალისწინებს, თუ არა სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს და ,,სინერჯი ჯგუფის“ ერთობლივად შემუშავებული სტრუქტურული მოდელი კადრების შემცირებას?
  2. არსებობს თუ არა აღნიშნულ საკითხზე რაიმე სახის შეთანხმება სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს და ,,სინერჯი ჯგუფს“ შორის, რომელიც გამორიცხავდა კადრების, მით უმეტეს  მასიურად,შემცირების ფაქტს.“

მართლაც, საკონსულტაციო კომპანია ,,სინერჯი ჯგუფისგან“ მიღებულ საპასუხო წერილში,  ნათლად სჩანს, რომ საქართველოს რკინიგზის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, 85 საშტატო ერთეულის გაუქმების შესახებ, სრულიად უსაფუძვლოა:

,, რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს:

 

  1. პროექტის ფარგლებში დამუშავებული მოდელი არ ითვალისწინებდა კადრების შემცირებას. ახალ 12190845_1093220000695692_2446233506181903149_nსტრუქტურაში, იმ დონის დეტალიზაციისას, რა დონეზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, არცერთი ერთეული ან ფუნქცია არ გაუქმებულა, მხოლოდ მოხდა ქვედანაყოფების ნაწილის სხვა სტრუქტურულ ერთეულად ტრანსფორმაცია და განსხვავებული დასახელებით ჩამოყალიბება.
  2. ,,სინერჯი ჯგუფისა“ და ,,საქართველოს რკინიგზას“ შორის შეთანხმებულ შეთავაზებასა და გაფორმებულ ხელშეკრულებაში არ ყოფილა გათვალისწინებული საკადრო ბაზის ოპტიმიზაციის სამუშაოები. ეს ამოცანა არ დასმულა საქართველოს რკინიგზის მენეჯმენტისგან და არც განხილვა ყოფილა ამის თაობაზე. ზოგადად ,,სინერჯი ჯგუფი“ ყოველთვის უარს აცხადებს მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელებაზე.

გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციები თავის თავში არ მოიცავს ხოლმე ისეთ ორგანიზაციულ ცვლილებებს, რომელიც აუცილებელს გახდის ორგანიზაციაში სამუშაო ძალის შემცირებას“ – ნათქვამია კომპანია ,,სინერჯი ჯგუფის“ საპასუხო წერილში.

გამომდინარე ზემოთ მოყვანილი ფაქტებიდან,  ცალსახაა სახელმწიფოს 100%_იანი  წილის მქონე კომპანია სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ მენეჯმენტის უპასუხისმგებლო, თვალთმაქცური და არაკეთილსინდისიერი განწყობები, რამაც 85 რკინიგზელი და მათი ოჯახის წევრები ლუკმა პურის გარეშე დატოვა!

10980733_1024653984229912_384923766684642963_n

 

სტატია მომზადებულია

ილია ლეჟავას მიერ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რკინიგზაში მედიატორი ინიშნება (?)

3 ოქტომბერს, რკინიგზელთა ახალ პროფესიული კავშირს და რკინიგზის ადმინისტრაციას შორის კოლექტიური მოლაპარაკება დაიწყო.  ამ დღიდანვე ითვლება შრომის კოდექსით, სადაო საკითხების მოგვარებისთვის გათვალისწინებული 21 დღიანი ვადა.

დღემდე  გაიმართა მოლაპარაკების ორი რაუდი და პროფკავშირების თქმით, გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია თუმცა   მოუგვარებელი რჩება სამი ძირითადი მოთხოვნა.

ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე  თვლის რომ რკინიგზელების  აღნიშნული მოთხოვნა სამართლიანია და მიზნის მისაღწევად კანონით გათვალისწინებულ ყველა ბერკეტს გამოიყენებს.  

გთავაზობთ წერილს რომელიც ვიტალი გიორგაძემ რკინიგზის გენერალურ დირექტორს დღეს ოფიციალურად მისწერა:

 

სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ გენერალურ დირექტორს

ბატონ მამუკა ბახტაძეს

 

მოგესალმებით ბატონო მამუკა

როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის რიგით მე_3 საანგარიშო ყრილობამ მიიღო რეზოლუცია კოლექტიური მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე, რის შემდეგაც ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან შედგა მოლაპარაკების ორი რაუნდი.

შეხვედრებმა კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩაიარა და გარკვეული საკითხები, ორმხრივი არგუმენტირებული დიალოგის შედეგად შეჯერდა.

საბოლოოდ მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა სამ ძირითად საკითხის გამო, რაც რკინიგზელების უდიდესი ნაწილის მოთხოვნად ისევ რჩება და მიგვაჩნია რომ ეს მოთხოვნები სამართლიანია.

  1. აღდგეს მე_13 ხელფასის გაცემა 2013 წლის დეკემბრის თვიდან.

 

3.3. კომპანია წლიური ფინანსური შედეგებისა და თანამშრომელთა მუშაობის შედეგების გათვალისწინებით, ფინანსური მოგების არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყოფს დასაქმებულთა ეკონომიკური სტიმულირება, წელიწადში ერთხელ დამატებითი შრომითი ანაზღაურების (ხელფასის ერთმაგი ოდენობა) გაცემის გზით.

 

  1. ზეგანაკვეთური საათებიოს ანაზღაურება და ტარიფი (საქართველოს შრომის კოდექსი მე_17 მუხლი)

 3.4. რკინიგზაზე დასაქმებულთა ნებისმიერი კატეგორიის თანამშრომლისთვის, ზეგანაკვეთური მუშაობა ჩაითვალოს კვირაში 40 საათზე მეტი და ანაზღაურდეს საათობრივი ანაზღაურების ორმაგი ოდენობით.

 

  1. წელთა ნამსახურების, კლასის და თანრიგების დანამატი..

 

4.12. აღდგეს რკინიგზაზე ყოველთვიური დანამატი რკინიგზაზე წელთა ნამსახურების (სტაჟის), კვების, თანრიგებისა და კლასის მიხედვით. აღნიშნულის, პრემიების და წახალისების სხვა ფორმების დადგენა, ოდენობა და გამოყენება გამოვიდეს სს ,,საქართველოს რკინიგზის“  მენეჯმენტის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების სფეროდან და პროცესის გამჭვირვალეობის, ასევე სოციალური სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად, მასში საკონსულტაციო (სათათბირო) ხმის უფლებით მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ,,რკინიგზელთა ახალ პროფესიული კავშირი“_მა.

ბატონო მამუკა, ვინაიდან არსებული ფორმატის შეხვედრებმა არ მოგვცა შედეგი  ამ სამ საკითხთან დაკავშირებით, სიტუაციის შემდგომი გამწვავების თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქმეში ჩავრთოთ საქართველოს მთავრობის მიერ დანიშნული მედიატორი ( საქართველოს შრომის კოდექსი 48 პრიმა III პუნქტი).

გთხოვთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გვაცნობოთ თქვენი მოსაზრება

 

 

პატივისცემითა და თანამშრომლობის სურვილით

საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე

ვიტალი გიორგაძე

Capture

 

 

საქართველოს რკინიგზა, რკინიგზელთა ახალ პროფესიულ კავშირთან კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას იწყებს!

როგორც უკვე ცნობილია, რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის რიგით მე_2 საანგარიშო ყრილობამ რეზოლუცია მიიღო, სადაც კოლექტიური ხელშეკრულების დადების პროცესის გაჭიანურებას, შრომითი პირობებისა და ახალი შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ცვლილებების შეუსრულებლობას და სამართლიანი პრემირების სისტემის არარსებობას აპროტესტებს და პროფკავშირის მართველ ორგანოს მიზნის მისაღწევად სამოქმედო გეგმას უსახავს.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავჯდომარემ, გენერალურ დირექტორს ბატონ მამუკა ბახტაძეს წერილობით აცნობა და მოლაპარაკების გონივრულ ვადებში დაწყების და დასრულებისკენ მოუწოდა:

 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ის გენერალურ დირექტორს

ბატონ მამუკა ბახტაძეს

როგორც თქვენთვის ცნობილია, მიმდინარე წლის ივნისის თვეში მოგმართეთ კოლექტიური მოლაპარაკების დაწყების მოთხოვნით და გადმოგიგზავნეთ კოლექტიური ხელშეკრულების პროექტი კოლექტიური ხელშეკრულების დადების მიზნით, რასაც რკინიგზის ადმინისტრაციის მხრიდან დღემდე არანაირი სერიოზული რეაგირება არ მოჰყოლია.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს რკინიგზელთა ახალმა პროფესიულ კავშირმა იმსჯელა მის მე_2 საანგარიშო ყრილობაზე. რომელიც გაიმართა ქ. სამტრედიაში ამა წლის 14 სექტემბერს და მიიღო შესაბამისი რეზოლუცია (თან ერთვის).
რეზოლუციაში აღნიშნულია იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც აწუხებს რკინიგზელებს და მოითხოვს ადმინისტრაციის სასწრაფო ყურადღებას.
გთხოვთ, უმოკლეს ვადებში დავიწყოთ კოლექტიური მოლაპარაკება, რათა თავიდან იქნას აცილებული შესაძლო გართულებები, რაც გულისხმობს ჩვენი პროფკავშირის მხრიდან კანონით განსაზღვრული სხვა მწვავე სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას.
იმედი გვაქვს, გულისხმიერად მოეკიდებით ჩვენს შეთავაზებას რკინიგზელთა პრობლემების სოციალური დიალოგის გზით გადაჭრის შესახებ, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კომპანიის განვითარებას, შრომის ნაყოფიერების ამაღლებას და რკინიგზელთა ოჯახების კეთილდღეობის ზრდას.

პატივისცემით და თანამშრომლობის სურვილით,

საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე

ვიტალი გიორგაძე

წერილს ადმინისტრაცია მალევე გამოეხმაურა და შედგა მოსამზადებელი არაოფიციალური შეხვედრაც სადაც გადაწყდა რომ კოლექტიურ ხელშეკრულების განხილვის პირველი ოფიციალური რაუნდი ხუთშაბათს 3 ოქტომბერს შედგება დირექტორთა საბჭოსა და რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის მონაწილეობით.

გახდება თუ არა აუცილებელი მთავრობის მხრიდან მედიატორის დანიშვნის აუცილებლობა და დადგება თუ არა საკითხი პრემიერ მინისტრის დონეზე სამხრივ კომისიაზე, ამას რკინიგზის ადმინისტრაციასა და რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის მოლაპარაკების პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ შევიტყობთ.

ერთი წლის თავზე რკინიგზა კვლავ გაიფიცება! (?)

2 საათიანი გამაბრთხილებელი გაფიცვა რკინიგზაში ზუსტარ ერთი წლის წინ განხორციელდა.  იმ დროისთვის  დასაქმებულები ხელფასების მატებას და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ.

გამაფრთხილებელ გაფიცვას 2012 წლის ოქტომბერში, მაშინდელი გენერალური დირექტორი – ირაკლი ეზუგბაიას გადადგომა მოჰყვა.

რკინიგზელებმა გაფიცვა ახლადდანიშნული ფინანსთა მინისტრის  გიორგი კვირიკაშვილისა და საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის  – ირაკლი კოვზანაძესთან შეხვედრის შემდეგ შეწყვიტეს. აქციის ორგანიზატორების თქმით ახალი მთავრობისგან მიიღეს დაპირება რომ მათ პრობლემებს რკინიგზის ახალი მენეჯმენტი გადაჭრიდა!

ზუსტად ერთი წლის თავზე, საქართველოს რკინიგზა კვლავ გაფიცვის ზღვარზეა! ამის შესახებ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ლიდერები საუბრობენ და მათი თქმით ეს ,,დაკვეთა”  ქალაქ სამტრედიაში ჩატარებულ რიგით მე_2 ყრილობაზე უშუალოდ რკინიგზელებისგან მიიღეს.

გთავაზობთ რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის რიგით მე_2 საანგარიშო ყრილობაზე მიღებულ რეზოლუციას:

 

 

სს ,,საქართველოს რკინიგზის” ადმინისტრაციასთან კოლექტიური მოლაპარაკების საკითხში შეფერხებების და არსებული პრობლემების დაძლევის გზების შესახებ

საქართველოს რკინიგზელთა ახალმა პროფესიულმა კავშირმა დაფუძნებისთანავე დაიწყო მუშაობა კოლექტიური შეთანხმების პროექტზე, რომელშიც ასახულია რკინიგზელთა შრომითი და სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებთან დაკავშირებული ყველა საჭირბოროტო და მნიშვნელოვანი საკითხი.

აღნიშნული პროექტი კოლექტიური მოლაპარაკების დაწყების მოთხოვნით სს ,,საქართველოს რკინიგზის” ადმინისტრციას გადაეცა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივნისის თვეში. მიუხედავად აღნიშნულისა დღემდე არ არსებობს რაიმე სახის სერიოზული გამოხმაურება, რითაც ირღვევა კანონი პროფესიული კავშირების შესახებ (მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტი) და შრომის კოდექსი (41-ე მუხლის მე-4 პუნქტი). ამასთან:

რკინიგზაში ადგილი აქვს დასაქმებულთა ზეგანაკვეთურ შრომას, თუმცა დღემდე არ ხდება მისი ანაზღაურება და არ არის დადგენილი ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების ოდენობა.

გადაუჭრელია რკინიგზელთა სხვა მრავალი შრომითი და საყოფაცხოვრებო საკითხი, მათ შორისაა:

• სამართლიანი პრემირების დებულების შემუშავება და მეცამეტე ხელფასის გაცემა,

• სადღესასწაულო დღეებში დანამატების არსებული ტარიფის გადახედვა,

• მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებში დასაქმებულ და ღამის საათებში მომუშავე, შტაჟის, თანრიგისა და დამსახურების მქონე რკინიგზელთათვის, ღირებული და სამართლიანი შეღავათების დაწესება,

• სხვადასხვა სადგურებსა და დეპო-საამქროებში საპირფარეშოების და საშხაპეების ღირსეულ დონეზე მოწესრიგება, ასევე მათი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,
 და მრავალი სხვა.
კომპანიის ადმინისტრაციასთან ამჟამად არსებული კომუნიკაციის დონე და ხარისხი არადამკამაყოფილებელი და არაეფექტურია აღნიშნული პრობლემების გადასაჭრელად. ადმინისტრაცია თავს არიდებს რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირთან შინაარსიან, კეთილსინდისიერ და შედეგზე ორიენტირებულ დიალოგს. არ არის უზრუნველყოფილი ჩვენი პროფესიული კავშირის ჩართულობა სს. “საქართველოს რკინიგზის” თანამშრომელთა შრომით და სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებთან დაკავშირებული მიმდინარე მწვავე საკითხების გადაწყვეტაში.
შესაბამისად, კოლექტიური ხელშეკრულების დადების საკითხი გაუმართლებლად გაიწელა და იქმნება დროის განზრახ გაყვანის შთაბეჭდილება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე,

საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის მე-2 საანგარიშო ყრილობა

მიიჩნევს:

1. მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრამდე Gგამოყენებული იქნეს ყველა სამართლებრივი საშუალება სს ,,საქართველოს რკინიგზის” მიერ კანონით დადგენილი ვალდებულების, კოლექტიური მოლაპარაკების წარმოების შესრულების მოთხოვნით. G

2. შრომის კოდექსის შესაბამისად გაეგზავნოს მიმართვა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს კოლექტიური შრომითი დავის გადასაჭრელად მედიატორის დანიშვნის თაობაზე, ასევე გაეგზავნოს მიმართვა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას აღნიშნულთან დაკავშირებით, რათა თავის მხრივ საკითხი განსახილველად დასვას სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომაზე, რომელსაც თავმჯდომარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

3. შეტყობინებები გაეგზავნოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრსა და საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს.

4. ყოველკვირეულად მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრებს და რეგიონულ კოორდინატორებს წინამდებარე რეზოლუციით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიმდინარეობის შესახებ.

5. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ყველა სტრუქტურულმა ერთეულმა და ლიდერებმა დაიწყონ აქტიური მზადება და რკინიგზელთა მობილიზება, კოლექტიური მოლაპარაკების პროცესში და მისი შესაძლო უშედეგოდ დასრულების შემთხვევაში შესაბამისი მხარდაჭერის გამოხატვის მიზნით.

6. კონტროლი რეზოლუციის შესრულების თაობაზე დაევალოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეს.

სიტყვა ართქმული

მსგავსი შინაარსის წერილი გუშინ ბევრი მომივიდა ფეისბუქის ჩატში.

საქმე ეხება ჩემს სიტყვას, რომელიც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ფორუმისთვის მოვამზადე მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვთქვი. ვერ ვთქვი იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ფორუმს პირადად არ დავსწრებივარ (სამსახურმა დამაკავა).  

ფორუმის ორგანიზატორებს მომზადებული სიტყვა ერთი დღით ადრე გავუგზავნე მეილით. ღონისძიების დღეს კი დავურეკე და ბოდიში მოვუხადე, ვერ ვახერხებ სამსახურიდან განთავისუფლებასთქო.

აღმოჩნდა რომ ჩემი სიტყვა ჩემ დაუსწრებლად წაუკითხავთ.

მოგესალმებით!
მე ილო ვარ, 26 წლის. საქართველოს რკინიგზის პროფკავშირების პირველადი ორგანიზაციის – თბილისის სალოკომოტივო სამმართველოს პროფკავშირების თავჯდომარე. 
ჩემი, როგორც რკინიგზელის კარიერა 2007 წელს დაიწყო. დავამთავრე უნივერსიტეტი, მოვკიდე დიპლომს ხელი და როგორც ყველა რკინიგზელის ოჯახში გაზრდილი, მეც ამ გიგანტ ორგანიზაციას მივადექი. ეს ის პერიოდია, ქვეყანაში დასაქმება და მითუფრო ახალგაზრდების, ერთი–ორად რომ ჭირდა! 
რკინიგზელობა ერთ–ერთი საამქროს ყარაულად დავიწყე და 24 წლის ასაკში უკვე დამოუკიდებლად ვმართავდი ელმავალს. საყვარელ პროფესიას ჩემი უფროსი კოლეგებისგან ვითვისებდი რომელთა უმრავლესობაც საპატიო რკინიგზელები და დამსახურებული მემანქანეები არიან. 
მემანქანეობა რთული საქმეა – არანორმირებული სამუშაო გრაფიკით, მძიმე მავნე და საშიში პირობებით, შაბათი–კვირა, სადღესასწაულო დღეები, დღისითაც და ღამითაც თანაბრად მუშაობ და ა.შ. 
უკვე 5 წელია რკინიგზაში ვმუშაობ და ეს ყველა სირთულე საკუთარ თავზე გამოვცადე. რაც უფრო მძიმეა პროფესია, მითუფრო რთულია დაიცვა შენი შრომითი უფლებები. 
დღეს ევროპელ რკინიგზელს ალბათ სპეცტანსაცმლის ფერი არ მოსწონს, წუხს რომ კორპორაციული დაზღვევა პლასტიკურ ოპერაციას არ უფინანსებს, უკმაყოფილოა დასასვენებელი და სარეაბილიტაციო კურსებით და ა.შ. 
საქართველოში კი სულ სხვა პრობლემები დგას და ამ პრობლემების მოგვარების გზა კიდევ უფრო რთული და გაუკვალავია! 
,,კრავთა ღაღადი – ანუ გთხოვთ მამუშაოთ კუთვნილი 8 საათის ნაცვლად 12 საათი“ – ასე ერქვა პოსტს რომელიც პირად ბლოგზე 2012 წელს დავწერე. ხმამაღლა ვთქვი ის რამაც ყველაზე მეტად აღმაშფოთა – რკინიგზის ადმნისტრაცია გვაიძულებდა ჩვენივე განცხადების საფუძველზე დაერღვია ჩვენივე შრომითი უფლება!
პოსტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა – ზოგი ფიქრობდა რომ ამის გამო სამსახურიდან გამაგდებდნენ, დამიჭერდნენ, გამაქრობდნენ… ეჭვი არ იყო საფუძველს მოკლებული, მითუმეტეს მსგავსი პრეცედენტებიც ქვეყანაში უხვად გვქონდა!
ჩემი მთავარი პლიუსი ასაკი იყო! არ მყავს ცოლი, არ მყავს შვილები, ოჯახი რომლის სარჩენი ერთადერთი წყაროც ხელფასი იქნებოდა და ალბათ სწორედ ამიტომ არც შემშინებია მეყვირა იქ სადაც სხვა სწორედ ამ საპატიო მიზეზის გამო ჩუმად იჯდა. 
ბლოგ–პოსტი, დიდი გამოხმაურების გამო, მაშინდელმა რკინიგზის ხელმძღვანელობამ სერიოზულად აღიქვა. იყო შეხვედრა, დაპირებები, მცდელობა სიტუაციის მოგვარების, მაგრამ რეალურად პრობლემა მაინც პრობლემად დარჩა რასაც ისევ ახალგაზრული შემართების გამო, ბოლომდე არ შევეგუე! 
ფეისბუქზე გაფიცვის ორგანიზებისთვის მზადების დაწყება დავაანონსე და რკინიგზელების მობილიზება დავიწყე. ჩემი აქტიურობა მალევე შეამჩნია პროფკავშირებმა და ამ პროცესში დახმარების გაწევის სურვილიც გამოთქვეს. 
პროფკავშირი, როგორც ქვეყნის მაშტაბით თითქმის ყველგან, რკინიგზაშიც იდევნებოდა. მათთან ურთიერთობის დაჭერა კი თითქმის განაჩენის ტოლფასი იყო. ძველი, ,,ყვითელი პროფკავშირის“ საქმიანობის გადახარშვის შემდეგ, თავად რკინიგზელებშიც იყო უნდობლობა ამ ინსტიტუტის მიმართ და ერთადერთი, რის გამოც რკინიგზელებმა ეს გამოწვდილი ხელი მიიღეს, იყო ის რომ გაერთიანებული პროფკავშირების ლიდერების რიგებში, ახალგაზრდები ჭარბობდნენ. 
სოლიდარობით და ერთმანეთის გვერდში დგომით მაშინ ჩვენ ჩვენს მიზანს ნაწილობრივ მივაღწიეთ! გაფიცვა შედგა, ხელმძღვანელობამ სერიოზულ ძალად აღგვიქვა და დასაქმებულებთან დიალოგიც დაიწყო!
დღეს რკინიგზას, ვიტალი გიორგაძის სახით, მთელი საქართველოს მაშტაბით ყველაზე ახალგაზრდა პროფკავშირის თავჯდომარე ყავს! ის 31 წლისაა და დამსახურებული, საპატიო რკინიგზელების უდიდესი ნდობით სარგებლობს. 
26 წლის ვარ მეც და პროფკავშირის თავჯდომარის არჩევნებში სამი კანდიდატიდან, ჩემმა კოლექტივმაც სწორედ ყველაზე ახალგაზრდაზე და გამოუცდელზე გააკეთა არჩევანი რადგან ამ ხალხმა კარგად გაიგო რომ პროფკავშირი ეს ის ინსტიტუტია რომელსაც ახალგაზრდული შემართება, ახალგაზრდული აზროვნება და ახალგაზრული ენერგია სჭირდება! 
მიხარია რომ დღეს ყველა ერთად შევიკრიბეთ და საქართველოს პროფკავშირების ახალგაზრდულ გაერთიანებას ვაყალიბებთ! 
იქნება სოლიდარობა? ყველაფერი გამოვა! 
გისურვებთ წარმატებებს 

რკინიგზელთა პროფკავშირები რკინიგზელებს წაართვეს

9 ივნისი – დღე როდესაც რკინიგზელებს რკინიგზელების პროფესიული კავშირი წაართვეს!

10 ივნისი – იწყება ბრძოლა ამ წართმეულის უკან დასაბრუნებლად!

გუშინ ეს ფეისბუქ სტატუსი, რკინიგზელთა პროფესიული კავშირის რიგით მე_12 საანგარიშო ყრილობიდან გავაკეთე. ყრილობა მოგვიანებით, მე –  თბილისის სალოკომოტივო სამმართველოს პირველადი პროფესიული კავშირის თავჯდომარემ და ჩემმა დელეგატებმა, პროტესტის ნიშნად დროზე ადრე დავტოვეთ!

ჩვენს ასეთ საქციელს და პროტესტს მალევე შეუერთდა დასავლეთის მთლიანი რეგიონი, აჭარის რამოდენიმე დელეგატი, თბილისის მახარისხებელი, თბილისის სატვირთო, სადგურ გარდაბანის, აღმოსავლეთის სიგნალიზაცია და ბლოკირების, ველის პმს და ხაშურის ელ. მომარაგების პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციების თავჯდომარეები და დელეგატები!

პროტესტი რკინიგზის პროფესიული კავშირის თავჯდომარის არჩევნების შედეგს მოჰყვა, რომელშიც გამარჯვებულად ძველი, აქამდე მოქმედი, ჰამლეტ ლომიძე გამოცხადდა.

რკინიგზელების უმრავლესობა ახალგაზრდა კანდიდატ –  ვიტალი გიორგაძეს უჭერდა მხარს რომელიც 2011 წელს, სწორედ პროფკავშირული აქტივობის გამო გააგდეს რკინიგზიდან ეზუგბაიამ და წინა მთავრობამ!

არჩევნებიმა  ხელის გადაგრეხვის მეთოდით ჩაიარა, რომელშიც გამარჯვებული რაღათქმაუნდა ადმინისტრაციის მხარეს დარჩა!

ძველი პროფკავშირების მხრიდან, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ, ახალ გენერალურ დირექტორს  ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ ვაცნობეთ რკინიგზელებმა. ბატონმა მამუკამ მაქსიმალურად ეცადა ასეთი დაინტერესებული პირების განეიტრალება და მათ სიტყვიერი მითითება მისცა არ ჩარეოდნენ პროფკავშირების საქმიანობაში და მოეხსნათ ხმის მიცემის მანდატი საანგარიშო ყრილობაზე მაგრამ,  სამწუხაროდ დირექტორთა საბჭოს ორმა წევრმა, ს.ს . „საქართველოს რკინიგზის“ გენერალურ დირექტორის პირველმა მოადგლემ ოლეგ ბიჭიაშვილმა და ს.ს . „საქართველოს რკინიგზის“ მგზავრთა გადაყვანის დირექტორმა დავით გელაშვილმა, ასევე ს.ს . „საქართველოს რკინიგზის“ მატარებელთა უსაფრთხო მოძრაობის სამმართველოს უფროსის მოადგილემ და  უფროსმა ინსპექტორმა  გია ყრუაშვილმა და სხვადასხვა დეპოს უფროსებმა ეს გაფრთხილება ყურადაც არ იღეს!

ბატონი ოლეგ ბიჭიაშვილი, ყრილობაზე არ მობრძანდა და საკუთარი მანდატი, მინდობილობით სხვა დელეგატს გადასცა. მინდობილობა არ იყო სანოტარო წესით დამოწმებული, მეტიც, მას პროფკავშირის არჩევნებში მონაწილე ჰამლეტ ლომიძის ხელმოწერა და ბეჭედი ედო, რისთვისაც ჩვენ მზად ვიყავით და წინასწარ დავიჭირეთ თადარიგი.  ყრილობამდე ერთი დღით ადრე მივმართეთ ადამიანის უფლებათა ცენტრს, მსგავსი დოკუმენტის სამართლიანობის დასადგენად და მივიღეთ განმარტება:

ადამიანის უფლებათა ცენტრი განმარტავს, რომ მინდობილობის გაცემის წესს და პირობებს განსაზღვრავს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, რომლის 96-ე მუხლი იმპერატიულად ადგენს, რომ წარმომადგენლის უფლებამოსილება უნდა ჩამოყალიბდეს კანონის შესაბამისად გაცემულ და გაფორმებულ მინდობილობაში. მოქალაქეთა მიერ გაცემული მინდობილობები უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. გამონაკლისს წარმოადგენს ის შემთხვევა, როცა მოქალაქე წარმოადგენს იმ ორგანიზაციას, სადაც იგი მუშაობს ან სწავლობს. ასეთ დროს ორგანიზაციის სახელით მინდობილობას გასცემს შესაბამისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან სხვა უფლებამოსილი პირი.

“ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, როდესაც საუბარია რკინიგზის პროფესიული კავშირის ყრილობის დელაგატის უფლებამოსილების მინდობილობით სხვა პირზე გადაცემაზე, აუცილებელია ასეთი მინდობილობის სანოტარო წესით დამოწმება. ნებისმიერი სხვა წესით გაცემული მინდობილობა, თუნდაც ასეთს ითავლისწინებდეს პროფესიული კავშირის წესდება ან სხვა რომელიმე შიდა აქტი, ჩაითვლება უკანონოდ”

დიდი ძალისხმევის შედეგად, გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილეს, ყრილობაზე ეგრედ წოდებული სხვაზე გადაცემული მინდობილობა გავუუქმეთ.  ამ ყველაფრის შემდეგ, ზუსტად 20 წუთში, ბატონი ოლეგ ბიჭიაშვილი მაინც გამოცხადდა ყრილობაზე და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მოითხოვა.  სამწუხაროდ მის ასეთ საქციელს, ჩვენ უკვე ვეღარაფერი დავუპირისპირეთ.

რაც შეეხება  ს.ს . „საქართველოს რკინიგზის“ მატარებელთა უსაფრთხო მოძრაობის სამმართველოს უფროსის მოადგილეს და უფროს ინსპექტორ  გია ყრუაშვილს, როგორც მას თავის თანამდებობა ,,ავალდებულებს”, სამჯერ მოახერხა ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლა და სასურველი კანდიდატის მხარდასაჭერი მოწოდების გაკეთება.  უფროსმა ინსპექტორმა საჯაროდ მოგვიწოდა დავფიქრდეთ თუ რა შეიძლება მოჰყვეს ორი–სამი კვირის შემდეგ,  ბატონი ჰამლეტ ლომიძის არჩევნებში მარცხს!  319845_227484190694810_939227525_n

აღსანიშნავია რომ ჩვენს მიერ ყრილობის დატოვების შემდეგ,  პარტია ,,თავისუფალი საქართველოს”  წევრი და მისი  რეგიონული მდივანი გია ყრუაშვილი, რომელიც რკინიგზელებს თავის დროზე, გამაფრთხილებელი გაფიცვის გამო საბოტაჟში გვდებდა ბრალს, ყრილობაზე არჩეულ იქნა რკინიგზელთა პროფესიული კავშირის ყველაზე მაღალ მმართველ ორგანოში გამგეობის წევრად. მასთან ერთად გამგეობაში არარკინიგზელი სამი პიროვნება აირჩიეს. გია ყრუაშვილის მიერ წარდგენილი კანდიდატი ვინმე ირაკლი ქუთათელაძე და მერაბ დეკანოიძე.  სხვა დანარჩენი გამგეობის წევრები კი წარმოდგენილია რკინიგზის სხვადასხვა დარგის მაღალ თანამდებობებზე მყოფი პირებით.

ბუნებრივია ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რკინიგზაში დასაქმებულ მშრომელ ხალხს, მსგავს ყვითელ პროფკავშირში აღარაფერი გვესაქმება და მივიღეთ გადაწყვეტილება მსგავს მახინჯ წარმონაქმნს საბოლოოდ გავემიჯნოთ და ჩვენთვითონ, ჩვენივე რესურსებით შევძლოთ ახალი, დამოუკიდებელი, თავისუფალი პროფკავშირების ჩამოყალიბება რომელთანაც აუცილებლად მოუწევს რკინიგზის ხელმძღვანელობას კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება!

რკინიგზელების მიერ ჩამოყალიბებული საინიციატივო ჯგუფი, უახლოეს დღეებში მიმართავს გაერთიანებულ პროფკავშირებს და მის ხელმძღვანელ ირაკლი პეტრიაშვილს განცხადებით –  გარიცხოს ჰამლეტ ლომიძის და გია ყრუაშვილის გაყვითლებული ეგრედწოდებული პროფკავშირები და დაგვეხმაროს ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებულ რეალურ პროფესიული კავშირის განვითარებაში!  იმედი გვაქვს გაერთიანებული პროფკავშირები უსწრაფესად მიიღებს გადაწყვეტილებას და როგორც ყოველთვის, დადგება მშრომელების გვერდით!