კოლექტიური ხელშეკრულება

ექსკლუზიურად ილოს ბლოგის მკითხველებს, ვთავაზობ საქართველოს რკინიგზის, გაერთიანებული პროფკავშირების, რკინიგზის პროფკავშირებისა და რკინიგზელთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ 2013-2014 წლის კოლექტიურ ხელშეკრულებას, რომელიც მზად არის ორივე მხრიდან ხელმოსაწერად. 

კომისიის ბოლო სამუშაო შეხვედრა, ორშაბათს 28 იანვარს შედგება.  მონაწილე მხარეები საბოლოოდ გადახედავენ და საჭიროების შემთხვევაში ჩაასწორებენ უმნიშვნელო დეტალებს ხელშეკრულებაში. სამუშაო შეხვედრის მეორე ნაწილი კი ითვალისწინებს ხელის მოწერის ცერემონიალს.   

 

    

 

ss “saqarTvelos rkinigzasa”

da

saqarTvelos rkinigzelTa profesiuli kavSiris

 

2013-2014 wlebis

Kkoleqtiuri xelSekruleba

 

winamdebare koleqtiuri xelSekruleba (SemdgomSi “xelSekruleba”) daido ss “saqarTvelos rkinigzasa” (SemdgomSi “damsaqmebeli”) da saqarTvelos rkinigzelTa profesiul kavSirs (SemdgomSi “profesiuli kavSiri”) Soris saqarTvelos konstituciis, saqarTvelos kanonebis “profesiuli kavSirebis”, “Sromis kodeqsis”, qveyanaSi moqmedi sxva kanonmdeblobis da saqarTvelos parlamentis mier ratificirebuli Sromis saerTaSoriso organizaciis mier miRebuli #87 da #98 konvenciebis safuZvelze.

ss “saqarTvelos rkinigzis” yvela dasaqmebuli, romelic SeTanxmebis xelmoweris dRisaTvis muSaobs ss”saqarTvelos rkinigzaSi” an gaxda misi TanamSromeli am xelSekrulebis xelmoweris dRis Semdeg aris winamdebare koleqtiuri xelSekrulebis subieqti.

xelSekruleba miznad isaxavs saqarTvelos rkinigzis SemosavlebiT qveynis ekonomikis gaZlierebas da rkinigzelTa socialur-ekonomikuri da samarTlebrivi interesebis dacvas.

xelSekruleba warmoadgens samarTlebriv aqts, romelic emsaxureba damsaqmebelTa da dasaqmebulTa Soris SromiTi urTierTobebis mowesrigebas, socialuri garantiebis etapobriv ganmtkicebas, naklebad uzrunvelyofilTa socialur dacvas.

winamdebare xelSekrulebis mxareebs miaCniaT, rom Tanasworuflebianoba, nakisri valdebulebebis Sesrulebaze kontroli da pasuxismgebloba, ormxrivi gulaxdiloba gamoricxavs mxareebs Soris konfrontacias da dapirispirebas, rac xels Seuwyobs dasaqmebulTa socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebas, sayovelTao ndobas da pativiscemas.

Mmxareebi urTierTmolaparakebis safuZvelze arsebuli da Semxvedri SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT SeTanxmdnen da gadawyvites ikisron Semdegi valdebulebebi:

 

 

 

 

 

^1. damsaqmeblis valdebulebebi

 

1.   ekonomikuri sfero

 

1.1.      Sromis anazRaurebis saqmeSi erTiani politikis gatarebisa da rkinigzelTa socialur-ekonimikuri interesebis dacvis mizniT, uzrunvelyofs Sromis anazRaurebis Sesabamisi meTodebis danergvas.

1.2. xelSekrulebis moqmedebis periodSi damsaqmeblis wminda mogebis zrdis SemTxvevaSi wlis bolos uzrunvelyofs dasaqmebulTa Tanamdebobrivi sargoebis gadaxedvas, SesaZleblobis SemTxvevaSi misi Semdgomi koreqtirebisa da gazrdis mizniT.

1.3. uzrunvelyofs rkinigzelTa ekonomikur stimulirebas, wliuri muSaobis Sedegebis mixedviT erTjeradi damatebiTi anazRaurebis gacemas.

1.4. uzrunvelyofs dasaqmebulTa xelfasebis gacemas dadgenili vadebisa da procedurebis Sesabamisad.

1.5. dasaqmebulTa calkeul kategorias, romelTa CamonaTvali ganisazRvreba  damsaqmeblis mier uzrunvelyofs samsaxurebrivi movaleobebis SesrulebisaTvis aucilebeli samgzavro bileTebiT.

    1.6. mxareebi Tanxmdebian rom yoveli wlis  seqtembris TveSi TanamSromelTa xelfasebis gadaxedvis mizniT gamarTaven molaparakebebs.

1.7.  muSakTa Sromis normebis, Sromis anazRaurebisa da materialuri waxalisebis zogadi sistemebis cvlilebis Sesaxeb droulad miawodos profesiul kavSirs informacia da aRniSnul sakiTxebze ganxorcieldes profesiul kavSirTan konsultaciebi.

 

 

 

 

 

2.   dasaqmeba da gamonTavisuflebulTa

socialuri dacva.

 

2.1.      rkinigzis struqturul erTeulebSi da filialebSi axali samuSao adgilebis Seqmnisas sakonkurso wesiT TanamSromelTa miRebis SemTxvevaSi, Tanabari kvalifikaciisas upiratesobas mianiWebs  SemcirebiT an samuSao adgilis likvidaciis safuZvelze  adre gaTavisuflebul pirebs.  

2.2.      samxedro savaldebulo samsaxurSi gawvevisas rkinigzel wvevamdelebs uzrunvelyofs imave an tolfasi samuSao adgilis SenarCunebiT.

2.3.      damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobrobis da baltiispireTis qveynebidan mudmiv sacxovreblad Camosul rkinigzelebs SeunarCunebs uwyvet muSaobis staJs Tu staJSi wyvetileba ar aRemateba 2 Tves.

2.4.            rkinigzelTa Svilebs, romlebmac warCinebiT daamTavres teqnikuri universitetisa da rkinigzis specialobebi, sakonkurso wesiT axal TanamSromelTa SerCevisas, Tanabari kvalifikaciis arsebobis SemTxvevaSi mianiWebs dasaqmebis upirates uflebas.

2.5.      profkavSirs eZleva saSualeba sarekomendacio xasiaTis rCevebis gaweviT monawileoba miiRos muSakTa dasaqmebis procedurebis CamoyalibebaSi, xolo kadrebis SerCevis procesSi misi funqcia ganisazRvreba procesis gamWvirvaleobisa da obieqturobis SefasebiT.

2.6.      ss “saqarTvelos rkinigza”-Si SromiTi kontraqti ideba ganusazRvreli vadiT, garda im SemTxvevisa, rodesac TanamSromeli dasaqmebulia konkretuli samuSaos Sesasruleblad.

2.7.      muSakebis dasaqmebisas da  maTTan werilobiTi SromiTi xelSekrulebis (kontraqtis) dadebisas damsaqmebeli valdebulia gaacnos maT koleqtiuri xelSekruleba, Sromis Sinaganawesi da Tanamdebobrivi instruqcia.

 

 

3.   socialuri sfero.

 

 

ss “saqarTvelos rkinigza” iRebs valdebulebas socialur sferoSi gasces:

3.1.      ss “saqarTvelos rkinigzis” sapensio asakis da meti xnis Rvawlmosili muSakebis samuSaodan gaTavisuflebisas, rkinigzis Sesabamisi saxsrebidan damatebiT erTjerad anazRaurebas (premia) rkinigzaze muSaobis Semdegi staJis mixedviT:

10wlidan  20 wlis CaTvliT        – 1,5 Tvis xelfasi

20 wlidan 30 wlis CaTvliT        – 2 Tvis xelfasi

30 wlis zeviT                       – 3 Tvis xelfasi

amasTan sapatio rkinigzelis niSniT dajildoebulebs aRniSnul danamats gauzrdis 20%-iT.

 

3.2. dasaqmebulTa Svilis SeZenisas gascems erTjerad premias 600 laris odenobiT.

– rkinigzaze dasaqmebulebs daqorwinebis SemTxvevaSi miscems damatebiT fasian Svebulebas 10 (aTi) kalendaruli dRis xangrZlivobiT.

3.3. dasaqmebulis SvebulebaSi wasvlisas, im SemTxvevaSi Tu maTi Tanamdebobrivi sargo ar aRemateba 1250 lars, gascems damatebiT anazRaurebas Semdegi odenobiT:

5-dan 10 wlis staJis CaTvliT – 90 lari

10-dan 20 wlis staJis CaTvliT – 120 lari

20 wlis zeviT staJisaTvis – 180 lari

amasTan dasaqmebulis survilisa da muSaobis pirobebis gaTvaliswinebiT neba darTulia Svebulebis or nawilad gayofa.

 

3.4. ss “saqarTvelos rkinigza”-ze keTilsindisieri da nayofieri SromisaTvis im muSakebisaTvis, romlebsac SeusruldebaT saiubileo asaki (50, 60, 65 da 70 weli) da romelTa rkinigzaSi muSaobis staJi aRemateba 10 wels gamoiyenebs waxalisebis Semdeg formebs: madlobis gamocxadeba da fuladi premia 200 laris odenobiT.

     3.5. minimaluri daricxuli xelfasi ss “saqarTvelos rkinigzaze” ganisazRvros 300 lariT.

 

3.6. xelfasebis gadaangariSebis meTodis daxvewis mizniT  mZime, mavne da saSiS pirobebSi momuSave muSakebs sadResaswaulo dReebSi, Ramisa da zeგანაკვეთური saaTebis, welTa namsaxurebis anazRaurebis sakiTxebi  ganixileba da gadawydeba mimdinare wlis pirvel kvartalSi finansuri da ekonomikuri mdgomareobis maCveneblebis gaTvaliswinebiT.

3.7. Sromis SinaganawesSi gadaixedos punqti disciplinisa da Tanamdebobrivi instruqciis darRvevisaTvis ”pirgasamtexlos” Sesaxeb.

3.8. axali Sromis Sinaganawesis SemuSavebis SemTxvevaSi ganixilos profesiuli kavSiris rekomendaciebi;

3.9. dasaqmebulTaTvis samuSao datvirTvebis gazrdis, damatebiTi funqciebis dakisrebis SemTxvevaSi adekvaturad gaizardos dasaqmebulTa xelfasebi.

3.10. gadaixedos pirobebi im memanqaneebisa da vagonebis gamsinjvelebisa, romlebsac muSaoba uwevT saqarTvelos sazRvrebs miRma, igulisxmeba beiuk-kiasiki (Aazerbaijani) da sanaini (sasomxeTi). Aamave kategoriis rkinigzelebs dagvianebis gareSe aunazRaurdeT pasportebis asaRebad gadaxdili Tanxebi.

3.11. axali saswavlo wlis pirvel dRes pirvelklaselTa erT-erT mSobelze gascems 100 lars.

3.12. gascems “sapatio rkinigzelis” niSniT dajildoebul momuSave rkinigzelebze, xelfasis 20%-ian danamats.

3.13. samuSaos moculobis Semcirebis SemTxvevaSi dasaqmebulis TanxmobiT damsaqmebels SeuZlia dasaqmebuls misces damatebiTi Svebuleba anazRaurebis gareSe 3 Tvemde SromiTi staJis SenarCunebiT.

3.14. rkinigzel qalebs, romelTac hyavT 12 wlamde Svilebi, samuSao dRis xangrZlivobas Seumcirebs 1 saaTiT saSualo xelfasis SenarCunebiT, xolo  kuTvnil yovelwliur Svebulebas SeZlebisdagvarad miscems maTTvis xelsayrel periodSi.

3.15. ojaxis wevrebis gardacvalebis SemTxvevaSi rkinigzaze dasaqmebulebs miscems damatebiT anazRaurebad Svebulebas 5 kalendaruli dRis xangrZlivobiT.

3.16. ufasod gascems rkinigzelis formis tansacmels matarebelTa moZraobasTan  da mgzavrTa momsaxureobasTan dakavSirebul rkinigzelebze, romelTac arsebuli CamonaTvaliT evalebaT misi tareba.

3.17. socialuri proeqtebis ganxilvis procesSi konsultaciis mizniT CarTuli iyos profesiuli kavSiri.

 

4.   Sromis dacva.

4.1.      saqarTvelos Sromis, janmrTvelobisa da socialuri dacvis ministris #147/n (2007 wlis 3 maisi) brZanebis Sesasruleblad uzrunvelyofs rkinigzis struqturul erTeulebSi samuSao adglebis atestacias garemo faqtorebis, samuSao mavneobisa da saSiSroebis gaTvaliswinebiT.

    ss “saqarTvelos rkinigza”-Si Casatarebel nebismier saatestacio komisiaSi ganisazRvros profkavSiris aucilebeli monawileoba momzadebis stadiidan.

    Ddaicavs sawarmoo sanitariis normebs, samuSao adgilebis normalur ganaTebas, maT gaTbobas da saWiro ventilaciiT uzrunvelyofas.A axdens samuSao farTis yoveldRiur dasufTavebas, sanitaruli kvanZebisa da saSxapeebis, maTi normaluri funqcionirebis uzrunvelyofas, samuSao adgilebze Sromis usafrTxoebis aRiarebuli standartebis darRvevebis aRmosafxvrelad.

4.2. Sromis dacvis mdgomareobis gaumjobesebis mizniT profesiul kavSirTan erTad SeimuSavebs Sromis dacvisa da usafrTxoebis teqnikis gaumjobesebis RonisZiebaTa gegmas struqturuli erTeulebis mixedviT da daawesebs mis Sesrulebaze sistematiur kontrols.

4.3. muSakTa xarisxiani spectansacmliT, specfexsacmliTa da individualuri dacvis sxva saSualebebiT uzrunvelyofisaTvis arsebuli normebis Sesabamisad yovelwliurad gamoyofs Sesabamis fulad saxsrebs.

4.4. profesiul kavSirTan erTad yovelwliurad moawyobs Sromis dacvisa da usafrTxo moZraobis daTvaliereba – konkurss deviziT “mTavaria Sromis dacva, moZraobis usafrTxoeba”. Uuzrunvelyofs  daTvalierebis periodSi gamovlenil naklovanebebze operatiul reagirebas, mowinave koleqtivebisa da individebis sxvadasxva saxis  wamaxalisebeli formebis gamoyenebas.

 

4.5. uzrunvelyofs profesiuli kavSiris warmomadgenelTa monawileobas sawarmoo travmebisa da ubeduri SemTxvevebis Seswavla-gamokvlevaSi.

– srulad aunazRauros dasaqmebuls, samuSao procesTan dakavSirbuli, janmrTelobis gauaresebiT miyenebuli ziani da mkurnalobis xarjebi, xolo gardacvalebis SemTxvevaSi gardacvlilis ojaxze gasces samarTliani da Rirseuli odenobis kompensacia.

 

4.6. atarebs mSromelTa swavlebas Sromis dacvis sakiTxebSi.

 

4.7. damsaqmebeli pirveladi samedicino daxmarebis gawevis mizniT, saWiroebis mixedviT qmnis pirveladi daxmarebis saafTiaqo karadas.

 

 

 

5.   damsaqmeblisa da profesiuli kavSiris

erToblivi valdebulebebi:

 

5.1.       am xelSekrulebis mxareebi erTmaneTs miiCneven socialuri partniorobis garantad da valdebulebas kisruloben xeli Seuwyon xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli punqtebis Sesrulebas, rac aRmofxvris yovelgvar daZabulobas, individualuri Tu koleqtiuri SromiTi davis, konfliqtebisa da gaficvebis aucileblobas rkinigzis transportze.

5.2.      damsaqmebeli profkavSiris monawileobiT dasaqmebulTa da maTi ojaxis wevrebis (meuRle da 18 wlamde asakis Svilebi) janmrTelobis dacvisa da prevenciuli zomebis miRebis mizniT,  yovelwliurad debs janmrTelobis dazRvevis xelSekrulebas, tenderSi gamarjvebul sadazRvevo kompaniasTan da xelSekrulebiT gaTvaliswinebul valdebulebebs amcnobs TiToeul dazRveuls.

5.3.      ar dauSveben profkavSirebis organoebis saqmianobaSi damsaqmebelis mxridan Carevis mcdelobas da maT saqmianobaze zegavlenis moxdenas, profesiuli kavSiris uflebebis da kanonieri moTxovnebis ugulvelyofas. uzrunvelyofen yoveli wlis oqtombris pirvel kviras saqarTvelos rkinigzelis dResTan dakavSirebul sazeimo RonisZiebebis organizebas.

5.4.      SeTanxmebiT gaTvaliswinebuli ormxrivi valdebulebebis Sesrulebis Taobaze erTmaneTs miawodeben srul informacias da ganixilaven mas weliwadSi 2-jer.

5.5.      mxareebi pasuxs ageben nakisr valdebulebaTa darRvevisa da SeusruleblobisTvis, informaciis miuwodeblobisaTvis, rac xels SeuSlis xelSekrulebisadmi kontrolis ganxorcielebas.

 

6.   profesiuli kavSiris

uflebebi da garantiebi.

 

6.1.      damsaqmebeli profesiul kavSirs miiCnevs ZiriTad socialur partniorad da xels uwyobs miniWebuli uflebebis da sawesdebo amocanebis ganxorcielebas, risTvisac: arsebuli materialuri da finansuri SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT damsaqmebeli Sesabamis profkavSirul organizacias gamouyofen saofise oTaxebs (farTs), uzrunvelyofs internetiTa da satelefono kavSiriT.

6.2.      dasaqmebuli, romelic arCeulia profesiuli kavSiris organoebSi an profkavSiruli konferenciis, yrilobis delegatad da gaTavisuflebuli ar aris ZiriTadi samuSaodan, damsaqmebelTan SeTanxmebiT Tavisufldeba organos muSaobis damTavrebamde, saSualo xelfasis SenarCunebiT.

6.3.      damsaqmebeli ar dauSvebs profkavSiruli organizaciis Tavmjdomaris, wevris, proforganizatorisa da profjguforgis samuSaodan daTxovnas profesiul kavSirTan SeTanxmebis gareSe.

6.4.      profesiuli kavSiris da misi organoebis uflebamosil warmomadgenlebs ufleba aqvT Sevidnen SromiT koleqtivebSi, Seiswavlon Sromisa da janmrTelobis dacvis mdgomareoba, koleqtiuri xelSekrulebis valdebulebebis Sesruleba.

6.5.      damsaqmebeli operatiul reagirebas moaxdens profesiuli kavSiris wardginebebze, romlebic exeba Sromis kanonmdeblobis, Sromis dacvis, xelSekrulebiT gaTvaliswinebul moTxovnaTa darRvevebs da ganxorcielebuli RonisZiebebis Sesaxeb Sesabamis informacias miawvdis profesiul kavSirs.

6.6.      damsaqmebeli profesiul kavSirs miawvdis informacias SromiT, socialur-ekonomikur da dargis ganviTarebis perspeqtiul sakiTxebze,  uzrunvelyofs Tavisi warmomadgenlebis daswrebas profkavSiris kolegialuri organoebis sxdomebze aRniSnuli sakiTxebis ganxilvisas.

6.7.      direqcia profkavSiris wevris TanxmobiT xelfasidan yovelTviurad gadaricxavs profesiuli kavSiris angariSze sawevro anaricxebs dadgenili normiT.

 

 

 

7.   rkinigzelTa profesiuli kavSiris valdebulebebi:

 

7.1.            daicvas rkinigzelTa SromiTi, socialur-ekonimikuri uflebebi da kanonieri interesebi.

7.2. dasaqmebulTa saxeliT awarmoebs molaparakebas damsaqmebelTan, dados koleqtiuri xelSekruleba da maTTan erTad gaakontrolos aRebuli valdebulebebis Sesruleba.

7.3. monawileobas miiRebs individualuri da koleqtiuri SromiTi davis ganxilvasa da gadawyvetaSi, romelic exeba kanonmdeblobiT da SeTanxmebiT gaTvaliswinebul Sromis pirobebis darRvevasTan dakavSirebul sakiTxebs, romlebic safrTxes uqmnian dasaqmebulTa sicocxles da janmrTelobas, moiTxovs damsaqmeblisagan am darRvevaTa aRmofxvras.

7.4. damsaqmebelTan erTad uzrunvelyofs qmediTi RonisZiebebis ganxorcielebas rkinigzelTa Sromis, dasvenebisa da sayofacxovrebo pirobebis gaumjobesebisaTvis.

  – gansakuTrebul yuradRebas dauTmobs xelfasebis daregulirebisa da maTi drouli gacemis, SeTanxmebiT da kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli SeRavaTebisa da kompensaciebis gacemis sakiTxebs.

  7.5. sazogadoebriv zedamxedvelobas gauwevs dasaqmebis mdgomareobas.

7.6. monawileobas miiRebs sxvadasxva saxis socialuri  RonisZiebebis ganxorcielebaSi arsebuli finansuri SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT.

7.7. monawileobas miiRebs sawarmoo, socialur-kulturuli obieqtebis eqspluataciaSi gamSveb-mimRebi komisiebis muSaobaSi.

7.8. xelSekrulebis moqmedebis periodSi uzrunvelyofs naklebad uzrunvelyofil da socialurad daucvel rkinigzelTa ojaxebis daxmarebisTvis miznobrivi programebis da sxva saxis saqvelmoqmedo RonisZiebebis ganxorcielebas.

7.9. SesaZlo finansur daxmarebas gauwevs rkinigzis veteranTa sabWos.

7.10. ganagrZobs saqarTvelos rkinigzelTa profesiuli kavSiris saxelobis premiis laureatis wodebis miniWebas arsebuli debulebis Sesabamisad. Rirseulebs yovelwliurad gadascems laureatis diploms, samkerde niSans da fulad premias 625 laris odenobiT.

7.11. profkavSiris wevr dasaqmebul qalebs dekretul SvebulebaSi gasvlisas uzrunvelyofs damatebiTi anazRaurebiT 150 laris odenobiT, orsulobis damadasturebeli dokumentis wardgenis safuZvelze.

7.12. profkavSirSi axalgazrdobis mozidvis, profkavSiruli kadrebis codnis amaRlebis da profkavSiruli moZraobis rolis amaRlebis mizniT, uzrunvelyofs yovelTviuri TaTbir-seminarebis Catarebas xelmZRvanel profmuSakebis meSveobiT, xolo profkadrebis swavleba-momzadebis da maTi kvalifikaciis  amaRlebis mizniT awarmoebs yovelkvartaluri swavlebis organizebas saqarTvelos profgaerTianebis, saerTaSoriso profkavSiruli organizaciebis struqturebidan mowveuli specialistebis, eqspertebis monawileobiT.

7.13. monawileobas miiRebs Sesabamis organoebSi SromiT da socialur-ekonomikur sakiTxebze sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiuli aqtebis proeqtebis winaswar ganxilvaSi.

 

 

 

8.   xelSekrulebis mimdinareobis kontroli

 

8.1.      am xelSekrulebis Sesrulebaze kontrols axorcielebs ormxrivi sakonsultacio komisia. Aamave komisiis mier ganixileba wamoWrili uTanxmoebani.

8.2.      mxareebs ufleba aqvT damoukideblad Seiswavlon da ganixilon SeTanxmebis Sesrulebis mdgomareoba.

8.3.      xelSekrulebis Sesrulebis mimdinareoba ganixileba yovelwliurad direqciisa da profesiuli kavSiris gamgeobis gafarToebul erTobliv sxdomebze, xolo misi saboloo Sesrulebis Sedegebi – konferenciaze an warmomadgenelTa krebaze.

    xelSekrulebis Sesrulebis mimdinarobis ganxilva SeiZleba nebismieri aucileblobis SemTxvevaSic.

8.4.      mxareebs xelSekrulebis vadis gasvlamde ufleba ara aqvT calmxrivad Secvalon an Sewyviton masSi Setanili valdebulebebi.

 

 

9.   xelSekrulebis moqmedebis vadebi

da sferoebi.

 

9.1.      rkinigzis socialur-ekonomikuri ganviTarebis programaSi cvlilebebisa da sxva obieqturi garemoebebis safuZvelze SeTanxmebis zogierT TavSi SeiZleba Seicvalos an Sewydes romelime punqtis  moqmedeba mxolod mxareTa urTierTSeTanxmebiT, amasTan Setanili cvlilebebi ar unda auaresebdes dasaqmebulTa Sromis pirobebs, ar unda arRvevdes moqmedi kanonmdeblobiT da am xelSekrulebis dadgenil socialur garantiebs. Aam sakiTxebisadmi kontrols axorcielebs ormxrivi sakonsultacio komisia.

    xelSekrulebaSi ganxorcielebuli cvlilebebi am xelSekrulebis ganuyofeli nawilia.

9.2.      aRniSnuli xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan ss “saqarTvelos rkinigz”-as sakuTrebis formis Secvlis miuxedavad da moqmedebs am xelSekrulebiT gansazRvrul mTel periodSi an axali xelSekrulebis dadebamde.

9.3.      SeTanxmeba miRebulia 2013 wlis       q.TbilisSi ss”saqarTvelos rkinigza”-s dasaqmebul warmomadgenelTa sagzao konferenciaze, gaformda or egzempliarad,  romelTaganac TiToeuls aqvs Tanabari Zala.

 

ss “saqarTvelos rkinigza”-s damsaqmebelTa da dasaqmebulTa saxeliT xelSekrulebas xels aweren:

 

 

 

ss “saqarTvelos rkinigza”-s             saqarTvelos rkinigzelTa

generaluri direqtori                   profesiuli kavSiris

                                                Tavmjdomare   

 

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s